Begroting

Begroting

De jaarlijkse exploitatiebegroting van OMD Gouda bedraagt gemiddeld € 10.000.


De te maken kosten zijn, naast enkele algemene kosten, volledig te relateren aan onze activiteiten. Inkomsten bestaan uit bijdragen (deels in natura) van begunstigers en sponsoren.


Vrijwilligers krijgen, behoudens compensatie voor feitelijk gemaakte kosten, geen vergoeding. OMD Gouda betaalt ook aan monumenthouders geen vergoeding.Financiële verantwoording

De financiële stukken over 2023 zijn in februari 2024 door het Stichtingsbestuur formeel vastgesteld. Bekijk hier de financiele rapportage 2023 van OMD Gouda.


Kosten worden zoveel mogelijk toegerekend aan het OMD Gouda ‘product’ of de OMD Gouda ‘activiteit’ waarop zij betrekking hebben.


Het Eigen Vermogen bestaat uitsluitend uit liquiditeiten op bank- en spaarrekeningen bij gerenommeerde banken. In voorraad zijn nog kantoorartikelen, promotiemateriaal en publicaties. De waarde daarvan in het economische verkeer is nihil.


Jaarlijks wordt een kascommissie gevormd uit bij OMD betrokken actieve vrijwilligers, niet zijnde bestuursleden. Op basis van de rapportage van hun bevindingen stelt het bestuur de jaarstukken vast.